Wat geloven wij?
 

Bijbel:

Wij aanvaarden de gehele Bijbel, dat wil zeggen alle 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament in zijn oorspronkelijke vorm als het afgeronde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God.

Hoewel onze ogen woorden van mensen lezen, aanvaarden wij dat de Bijbel volledig, van God uit, door de Heilige Geest, de Bijbelschrijvers is ingegeven.

De Bijbel is de openbaring van Gods wil, waarin Hij Zijn goddelijke en enige regel voor geloof en geestelijk leven voor de mens geopenbaard heeft.

Om deze redenen erkennen wij dat de Bijbel zich gezaghebbend uitspreekt over alle terreinen van het menselijk bestaan alsmede de zichtbare en de onzichtbare wereld.

God

Wij vereren de enige, waarachtige God, die is van eeuwigheid af, bestaande uit drie:

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.  

Wij belijden dat Hij is ongeschapen, oneindig, onveranderlijk, onbegrensd, volmaakt in liefde, heiligheid, wijsheid, goedheid, rechtvaardigheid, trouw en kracht.

 

Jezus Christus:

Jezus Christus is waarachtig God. Van eeuwigheid af is Hij de Zoon van de Vader. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Alles wat is, is er door Hem en er is niets wat buiten Hem tot ontstaan gekomen is.

Jezus Christus is ook waarachtig mens. Hij is geboren uit de maagd Maria, verwekt door de Heilige Geest. Hoewel Hij als mens in de wereld gekomen is, is Hij nooit opgehouden God te zijn.

Jezus Christus is de mens zoals God hem heeft bedoeld, zonder zonde of gebrek, zoals voorspeld werd in het Oude en beschreven staat in het

 

Nieuwe Testament:

Jezus Christus heeft geleden als zondeloze Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Hij stierf aan het kruis als plaatsvervanger voor zondige mensen. Zo werd Hij een oorzaak van eeuwig heil voor een ieder die gelooft in Zijn plaatsvervangend offer.

Jezus Christus is op de derde dag opgestaan uit de dood naar de Schriften, waarna Hij gedurende veertig dagen verschenen is aan Zijn volgelingen.

 

Jezus Christus is opgevaren naar de hemel en door God opgenomen en verheerlijkt, zodat Hij nu zit aan de rechterhand van de Vader als Hogepriester, vanwaar Hij terug zal komen om Zijn Koninkrijk van vrede en recht op de aarde tot stand te brengen.

Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest de Geest van God is en dat Hij uitgaat van de Vader en de Zoon. Hij was reeds bij de totstandkoming van de wereld betrokken en werk­zaam in de tijden van het Oude Testament. Bij de doop van Jezus Christus in de Jordaan kwam Hij als een duif uit de hemel op Jezus waarna Jezus Zijn openbare heilsbediening begon. Tijdens Zijn leven op aarde beloofde Jezus Christus de komst van de Heilige Geest om de wereld te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid.  Op het Pinksterfeest werd de Heilige Geest op de eerste christenen uitgestort met tekenen van wind en vuur, hen dopende tot het lichaam van Christus, waarbij zij bekrachtigd werden met de gaven van de Geest.

Schepping en zondeval:

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk naar Gods beeld en gelijkenis werd gescha­pen, bedoeld om te leven in een harmonische en liefdevolle relatie tot zijn Maker. Door ongehoorzaamheid echter viel hij in zonde en vervreemdde hij van God, waar­mee hij zichzelf zowel tot de lichamelijke alsmede tot de geestelijke dood veroordeel­de. Sindsdien zijn alle mensen geboren met een zondige natuur, met een hart dat tegen God rebelleert en zodoende gedoemd is voor eeuwig van God gescheiden te zijn.

Wij geloven dat dit proces zich tot op de huidige dag in ieder mens voltrekt en dat hij in de eerste plaats zichzelf verantwoordelijk moet stellen voor de verwoestende gevolgen van deze rebellie in het persoonlijke leven, de schepping en de samenleving.

 

Verlossing:

Door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus is er verlossing voor alle mensen. Zij die tot erkentenis van schuld komen, spijt hiervan hebben, zich tot Hem bekeren en het rebellerende hart tot onderwerping aan Hem willen brengen, worden opnieuw gebo­ren door de Heilige Geest, ontvangen de gave van het eeuwige leven en worden kinderen van God. Als uiterlijk teken van deze wedergeboorte geldt de doop door onderdompeling, die volgt op het getuigenis dat de gelovige van zijn bekering aflegt.

Het nieuwe leven

De Heilige Geest brengt de gelovige de inwoning van Gods tegenwoordigheid om in diens leven geestelijke aanbidding en persoonlijke heiligmaking te bewerkstelligen. Zodoende wordt de gelovige opgebouwd en begiftigd met geestelijke gaven om een leven van dienstbetoon te leiden.

Wij geloven dat de Heilige Geest in iedere gelovige christen woont als een Helper, Leraar en Leidsman. De Heilige Geest is de gelovige ook gegeven als onderpand van de erfenis die ons te wachten staat. Wij geloven in de doop met de Heilige Geest. Iedere gelovige dient zich uit te strekken naar het vervuld zijn met de Heilige Geest en naar de gaven en bedieningen die de Geest de gelovige wil schenken. Het zich afscheiden van de zonde en de toewijding aan Gods wil is hierbij een absolute voorwaarde. Zo is de gelovige in toenemende mate bij machte het karakter van Jezus Christus in zijn leven gestalte te geven, door de Bijbel omschreven als de vrucht van de Geest.

 

De universele Gemeente:

De gemeente van Christus is wereldwijd en bestaat uit allen die geloven in de Heer Jezus Christus, verlost zijn door Zijn bloed en wedergeboren zijn door de Heilige Geest. Christus is het hoofd van Zijn lichaam, de gemeente, die Hij de opdracht gege­ven heeft om in de wereld uit te gaan als Zijn getuige, het Evangelie van het Koninkrijk Gods, van verzoening en verlossing, verkondigend aan alle volken.

 

De plaatselijke gemeente:

De plaatselijke gemeente is een lichaam van gelovigen in Christus die een gemeen­schap met elkaar vormen en samenkomen om God te aanbidden, opgebouwd te worden door het Woord van God, te bidden en gemeenschap te oefenen, het evangelie te verkondigen, elkaar in raad en daad ter zijde te staan en de instellingen van doop en avondmaal te vieren. 

 

Het leven door de Geest:

Wij geloven in de praktijk van handoplegging tot bekrachtiging van het geestelijk leven door de Heilige Geest, tot genezing, en tot erkenning en bevestiging van hen die door God geroepen zijn de gemeente te leiden en te besturen. Ook geloven wij in de bevrijding van duistere machten in de naam van de Heer Jezus Christus.

 

In het verlossingswerk van de Here Jezus Christus is in de genezing van onze sterfelij­ke lichamen voorzien. Gebed voor de zieken en zalving met olie worden in de Bijbel geleerd en zijn het voorrecht van de gemeente in onze tijd.

 

Toekomst:

Wij geloven dat in het verlossingswerk van Jezus Christus behalve het persoonlijke heil ook het heil voor de schepping is voorzien. Zoals Jezus is opgevaren naar de hemel, zo verwachten wij Zijn spoedige terugkeer tot opname van Zijn gemeente en daarop volgend Zijn wederkomst op de aarde met de zijnen tot oprich­ting van Zijn duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid, tot heil van alle volken.
 

De toekomst van de gelovige is de opstanding ten leven, waarna men verblijft in heerlijkheid en tegenwoor­digheid van God, terwijl die van de ongelovige de opstanding ten oordeel is,  waarna men verblijft in de hel, voor eeuwig gescheiden van God.

 

Geloofsbelijdenis:

Wij erkennen dat iedere, dus ook onze geloofsbelijdenis, een menselijke formulering van eeuwige en onveranderlijke waarheden is. Hierbij mogen de gekozen termen weliswaar veelvuldig in het Woord van God terug te vinden zijn, zij blijven een be­perkte, onvolmaakte en dus ideematige verwoording van datgene wat de Eeuwige en Ongeziene aan Zijn schepselen geopenbaard heeft. Ons staan echter geen andere middelen ter beschikking.

De consequentie van deze constatering kan geen andere zijn, dan dat wij verklaren dat het getuigenis van het Woord van God zoals dat door de Heilige Geest werd ingege­ven, absoluut en bindend gezag heeft over de geloofsbelijdenis zoals wij die hierbo­ven geformuleerd hebben.